zoofirma.ru

Статті

Методична рада

«Затверджую»

Декан факультету фізичної культури

та здоров’я людини

________________ Зорій Я.Б.

«_____»______________ 2019 р.

План

навчально-методичної роботи факультету

фізичної культури та здоров’я людини

на 2019-2020 н.р. 

№ з/п Основний зміст роботи Дата проведення Відповідальні Примітка
1.
 1. Затвердження складу методичної ради факультету.
 2. Аналіз навчальної та методичної роботи факультету за минулий рік.
 3. Затвердження плану навчально-методичної роботи.
 4. Затвердження робочих навчальних програм дисциплін та програм практик за спеціальностями.
 5. Готовність та основні завдання щодо організації навчального процесу на 2019-2020 н.р.
Серпень, 2019 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр з НМР, відповідальні

за проведення практик

Протокол №1
2.
 1. Аналіз успішності та якості знань студентів за результатами підсумкової атестації 2018-2019 н.р. (Вчена рада факультету).
 2. Аналіз змісту освітньо-професійних та освітньо-наукових програм на певних рівнях вищої освіти.
 3. Самоаналіз якісних показників відповідно до акредитаційних вимог: кадрового, організа-ційного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, якості підготовки фахівців (рівень загальної підготовки, рівень фахової підготовки).
 4. Аналіз навчальних планіву частині відповідності освітньо-професійної програми, практич-ного компонента та самостійної роботи студента.
 5. Інформація щодо проведення контролю залишкових знань студенів.
 6. Аналіз методичного забезпе-чення ефективності та результа-тивності різних видів практик.
Вересень, 2019 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр з НМР

Протокол №2
3.
 1. Аналіз результатів контролю залишкових знань студентів.
 2. Інформація заступників завіду-вачів кафедр про стан нав-чально-методичних комплексів навчальних дисциплін на папе-рових та електронних носіях на перший семестр 2019-2020 н.р.
 3. Затвердження складу ЕК для проведення підсумкової атестації здобувачів рівня вищої освіти «магістр».
Жовтень, 2019 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр з НМР

Протокол №3
4.
 1. Обговорення та прийняття рішень щодо обліку поточної успішності студентів акаде-мічної групи за результатами змістових модулів (відомість поточного контролю, журнал академічної групи, електронний журнал, інформаційний стенд);
 2. Основні завдання організації та проведення зимової екзамена-ційної сесії.
 3. Результати програми моніторингу психолого-педагогічної підготовки фахівців, яким присвоюється кваліфікація вчителя.
 4. Рекомендація до друку навчально-методичних публікацій. Затвердження плану науково-методичних публікацій на 2020 р.
Листопад, 2019 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр з НМР

Протокол №4
5.
 1. Оновлення інформаційного пакету за відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами рівнів вищої освіти.
 2. Шляхи удосконалення асистентської та переддип-ломної практик.
 3. Організація та проведення майстер-класу з питань впровадження інформаційних інтерактивних технологій.
 4. Науково-методичне забезпечення та організація самостійної роботи студентів.
Грудень, 2019 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр з НМР

Протокол №5
6.
 1. Аналіз результатів навчальних досягнень студентів та навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, які виносились на зимову сесію.
 2. Інформація заступників завідувачів кафедр про готовність навчально-методичного забезпечення комплексів навчальних дисциплін на другий семестр 2019-2020 н.р.
Січень, 2020 р.

Заступник декана з навчально-методичної роботи,

заступники завідувачів кафедр з НМР

Протокол №6

1. Аналіз результатів навчальних досягнень студентів та їх оприлюднення на інформа-ційному стенді факультету за рейтингом з метою пошуку механізмів удосконалення якості підготовки.

2. Організація та проведення контролю залишкових знань студентів.

Лютий, 2020 р.

Заступник декана з навчально-методичної роботи,

заступники завідувачів кафедр з НМР

Протокол №7
7.
 1. Аналіз результатів контролю залишкових знань студентів.
 2. Затвердження складу ЕК для проведення підсумкової атестації випускників за рівнем вищої освіти «бакалавр».
 3. Стан методичної роботи молодих викладачів.
 4. Забезпечення навчального процесу підручниками, посібниками та іншими навчальними матеріалами.
Березень, 2020 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр з НМР

Протокол №8
8.
 1. Аналіз результатів контролю якості знань студентів.
 2. Рекомендації до складання робочих навчальних планів на наступний навчальний рік.
 3. Вивчення та впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання.
 4. Затвердження програм та білетів для проведення підсумкової атестації випускників за рівнем вищої освіти «бакалавр».
Квітень, 2020 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр з НМР

Протокол №9
9.
 1. Якість навчально-методичного забезпечення підсумкової атестації випускників.
 2. Готовність факультету до літньої екзаменаційної сесії.
 3. Аналіз результатів виробничої, переддипломної та асистентської практик студентами 5-го курсу освітнього рівня «магістр».
 4. Ведення плануючої та облікової документації.
 5. Удосконалення системи управління якістю підготовки фахівців (деканат→завідувач кафедри→викладач).
Травень, 2020 р.

Голова

методради,

члени методради,

відповідальні за проведення практик

Протокол №10
10.
 1. Підсумки наукового стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників факультету за 2019-2020 н.р.
 2. Заслуховування звітів завідувачів кафедр про виконання навчально-методичної роботи кафедри та якість навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.
 3. Моніторинг результативності методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік, його аналіз та основні завдання щодо планування навчально-методичної роботи на 2020-2021 н.р.
Червень, 2020 р.

Голова

методради,

завідувачі кафедр, заступники завідувачів кафедр з НМР

Протокол №11

Голова методичної ради

факультету фізичної культури

та здоров’я людини                                                                      О.М. Киселиця